Numer wniosku: RPMA.02.01.01-14-6732/16
Numer naboru: RPMA.02.01.01-IP.01-14-018/16

Okres realizacji projektu: od 01.04.2017 do 31.12.2019 roku. 

Celem nadrzędnym projektu jest rozszerzenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną oraz podwyższenie jakości usług obecnie świadczonych przez Wnioskodawcę – Uczelnię Łazarskiego w Warszawie. Jako cele szczegółowe Uczelnia wskazuje:

 • usprawnienie obecnie świadczonych drogą elektroniczną usług; 
 • wprowadzenie nowych i funkcjonalnych e-usług; 
 • poprawę lub uzyskanie interoperacyjności aplikacji; 
 • uzyskanie wysokiego poziomu dojrzałości i jakości uruchamianych e-usług; 
 • poprawę zarządzania i uzyskanie oszczędności w realizacji procesów administracyjnych i świadczonych usług; 
 • ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym  do usług świadczonych przez Uczelnię Łazarskiego; 
 • zwiększenie dostępu do cyfrowej informacji uczelni. 

 

Przedmiotem projektu jest uruchomienie szeroko dostępnej dla obywateli (studentów, słuchaczy, kursantów, pracowników i innych interesariuszy UŁ) platformy umożliwiającej realizację 18 e-usług publicznych wspomagających procesy z zakresu e-administracji i e-edukacji w szkole wyższej:

 1. e-Podanie – typ A2C, poziom dojrzałości 5, zakres – spersonalizowane składanie podań elektronicznych przez studentów, użytkownicy usługi: studenci, doktoranci, właściciel usługi: Dziekanat;
 2. e-Stypendium – typ A2C, poziom dojrzałości 5, zakres – spersonalizowane składanie elektronicznych wniosków stypendialnych przez studentów, użytkownicy usługi: studenci, doktoranci, właściciel usługi: Dziekan;
 3. e-Decyzja – typ A2C, poziom dojrzałości 5, zakres – spersonalizowane wydawanie decyzji i obsługa odwołań w zakresie spraw studenckich, użytkownicy usługi: studenci, doktoranci, pracownicy administracyjni, właściciel usługi: Dziekanat;
 4. e-Komunikat – typ A2C, poziom dojrzałości 5, zakres – spersonalizowane wysyłanie elektronicznych powiadomień, komunikatów i monitów, użytkownicy usługi: studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych, kursanci, pracownicy  administracyjni, właściciel usługi: Dziekanat;
 5. e-Oświadczenie – typ A2C, poziom dojrzałości 4, zakres – spersonalizowana obsługa oświadczeń elektronicznych, użytkownicy usługi: studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych, kursanci, pracownicy administracyjni, właściciel usługi: Dziekanat;
 6. e-Zaświadczenie – typ A2C, poziom dojrzałości 3, zakres – spersonalizowana elektroniczna obsługa zaświadczeń, użytkownicy usługi: studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych, kursanci, pracownicy administracyjni, właściciel usługi: Dziekanaty i Kwestura;
 7. e-Wybór przedmiotów – typ A2C, poziom dojrzałości 4, zakres – spersonalizowana obsługa wyboru przedmiotów, użytkownicy usługi: studenci, pracownicy administracyjni, właściciel usługi: Dział Organizacji Zajęć Dydaktycznych;
 8. e-Karta obiegowa – typ A2C, poziom dojrzałości 5, zakres – spersonalizowana obsługa rozliczenia końcowego studenta z uczelnią, użytkownicy usługi: studenci, pracownicy administracyjni, właściciel usługi: Dziekanat;
 9. e-Wizyta – typ A2C, poziom dojrzałości 5, zakres – elektroniczna obsługa kalendarza wizyt i zapisów na wizyty w różnych jednostkach uczelni oraz u różnych osób funkcyjnych, użytkownicy usługi: studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych, kursanci, właściciel usługi: Dziekanat;    
 10. e-usługa Badanie prac dyplomowych pod kątem plagiatu – typ A2C, poziom dojrzałości 5, zakres – elektroniczna obsługa weryfikacji plagiatu, użytkownicy usługi: studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych, kursanci, pracownicy dydaktyczni, pracownicy dydaktyczno-naukowi, właściciel usługi: Dziekanat;
 11. e-usługa Wysyłanie prac do dyplomowych do ORPPD – typ A2A, poziom dojrzałości 4, zakres – elektroniczna obsługa wymiany danych z Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych, użytkownicy usługi: ORPPD, pracownicy administracyjni, właściciel usługi: Dziekanat;
 12. e-Konferencja – typ A2C, poziom dojrzałości 5, zakres – elektroniczny system wsparcia obsługi konferencji ; użytkownicy usługi: pracownicy dydaktyczni, pracownicy dydaktyczno-naukowi, studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych, kursanci, interesariusze zewnętrzni, właściciel usługi: Centrum Informatyczne;
 13. e-Repozytorium – typ A2C, poziom dojrzałości 4, zakres – publiczne udostępnianie plików i multimediów, wsparcie gromadzenia i udostępniania treści ze źródeł cyfrowych; użytkownicy usługi: studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych, kursanci, pracownicy dydaktyczno-naukowi, pracownicy dydaktyczni, interesariusze zewnętrzni, właściciel usługi: Centrum Informatyczne;
 14. e-usługa Wirtualne Biuro Porad Prawnych – typ A2C, poziom dojrzałości 4, zakres – wsparcie obsługi Poradni Prawnej, zgłaszanie przez beneficjentów problemów prawnych, przekazanie problemu studentom prawa do analizy, przekazanie odpowiedzi osobie zgłaszającej; użytkownicy usługi: studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych, kursanci, pracownicy dydaktyczno-naukowi, pracownicy administracyjni, interesariusze zewnętrzni, właściciel usługi: Biuro Porad Prawnych;
 15. e-Raporty – typ A2C, poziom dojrzałości 4, zakres – zbieranie danych, przetwarzanie statystyczne i dystrybucja, zbieranie zamówień na nowe raporty; użytkownicy usługi: pracownicy dydaktyczni, pracownicy dydaktyczno-naukowi, pracownicy administracyjni, właściciel usługi: Centrum Informatyczne;
 16. e-Ankieta – typ A2C, poziom dojrzałości 4, zakres – przygotowywanie i obsługa procesu przeprowadzania sondaży, elektroniczna obsługa raportów i zestawień wynikowych; użytkownicy usługi: studenci, słuchacze studiów podyplomowych, kursanci, uczestnicy konferencji, pracownicy dydaktyczni , pracownicy dydaktyczno-naukowi, pracownicy administracyjni, instytucje zewnętrzne, właściciel usługi: Dziekanat;
 17. e-Faktura – typ A2C, poziom dojrzałości 4, zakres – elektroniczne zamawianie, wystawianie i dostarczanie faktur, wydruk faktury, ustalenie miejsca i daty odbioru; użytkownicy usługi: studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych, kursanci, uczestnicy konferencji, pracownicy administracyjni, właściciel usługi: Kwestura;
 18. e-usługa Centrum Kształcenia Podyplomowego – typ A2C, poziom dojrzałości 5, zakres – wsparcie obsługi CKP, budowanie i udostępnianie planów zajęć, forum kierunkowe  i przedmiotowe, wystawianie ocen, komunikacja pomiędzy wykładowcą a słuchaczem; użytkownicy usługi: pracownicy dydaktyczni, pracownicy naukowo-dydaktyczni, słuchacze studiów podyplomowych, kursanci, pracownicy administracyjni, właściciel usługi: Centrum Kształcenia Podyplomowego.

 

 

Projekt zakłada realizację e-usług z zachowaniem zasady projektowania uniwersalnego. Jednym
z głównych celów strategii uniwersalnego projektowania jest promowanie równości i zapewnienie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osobom z obniżoną funkcjonalnością poprzez usuwanie istniejących barier i zapobieganie powstawaniu nowych. Koncepcja uniwersalnego projektowania wytycza nowe szlaki myślowe i jest oparta na zasadzie równości w większym stopniu niż koncepcja ogólnej dostępności dla osób z obniżoną funkcjonalnością. Podczas gdy uzyskanie ogólnej dostępności dla osób niepełnosprawnych jest możliwe za pomocą specjalistycznych rozwiązań, zasada uniwersalnego projektowania przewiduje, iż podstawowe działania i rozwiązania będą z założenia odpowiadały potrzebom wszystkich użytkowników. Wszystkie dostarczane w projekcie produkty zaprojektowane są w taki sposób, aby uwzględniać na równym poziomie zarówno potrzeby kobiet, jak i mężczyzn. W szczególności Wnioskodawca zadbał o realizację potrzeb niepełnosprawnych – wszystkie e-usługi w projekcie nie będą wymagały dodatkowej adaptacji do potrzeb poszczególnych grup osób niepełnosprawnych.

Grupa docelowa projektu: studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych, kursanci, pracownicy administracyjni, pracownicy dydaktyczni, pracownicy naukowo-dydaktyczni, instytucje zewnętrzne, inni interesariusze (w tym osoby niezwiązane z Uczelnią Łazarskiego).

Całkowita wartość projektu wynosi 1 553 945,00 PLN.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 1 553 945,00 PLN. Dofinansowanie ze środków EFRR na poziomie 79% wydatków kwalifikowalnych wynosi 1 227 616,54 PLN. Projekt jest objęty zasadami pomocy de minimis.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.