Projekt „Wsparcie studentów Uczelni Łazarskiego w wejściu na rynek pracy poprzez rozszerzenie usług Działu Praktyk i Karier” 

Czas realizacji: do 31.10.2019

Kto może skorzystać ze wsparcia?

 • Studenci II  i III roku studiów I stopnia
 • Studenci I lub II roku studiów II stopnia
 • Studenci IV lub V roku jednolitych studiów magisterskich

Konsultacje z doradcą zawodowym,
czyli jak zbudować swoją ścieżkę kariery?

W ramach indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym:

 • pod okiem profesjonalisty dopracujesz swoje dokumenty aplikacyjne – CV i list motywacyjny,
 • za pomocą specjalnego narzędzia określisz swoje predyspozycje i poziom kompetencji wymaganych na określonym stanowisku,
 • przećwiczysz rozmowę kwalifikacyjną zarówno w języku polskim i angielskim,
 • zdobędziesz wiedzę na temat nowoczesnych sposobów i metod rekrutacji, dzięki której świetnie wypadniesz na rozmowie rekrutacyjnej,
 • zaplanujesz indywidualną ścieżkę kariery zawodowej związaną z kierunkiem ukończonych studiów.

Wsparcie eksperta,
czyli jak zdobyć wymarzoną pracę?

W ramach indywidualnych spotkań z ekspertem z branży HR:

 • otrzymasz pomoc w wyborze zawodu i miejsca zatrudnienia dopasowanego do Twoich kompetencji i umiejętności,
 • dowiesz się, jakie są współczesne trendy na rynku pracy, oraz jakie umiejętności  i kursy wyróżnią Cię na tle innych kandydatów,
 • wspólnie z ekspertem przeanalizujesz swoje mocne i słabe strony - potencjał, zainteresowania, preferencje zawodowe oraz dotychczasowe doświadczenia zawodowe, by dopasować profesję i stanowisko zgodne z Twoimi predyspozycjami,
 • otrzymasz wsparcie w szukaniu pracy,
 • możesz wybrać metody Pracy, jakie najbardziej Ci odpowiadają – doradcze i coachingowe

*korzystasz z profesjonalnego badania potrzebnych Ci kompetencji do określonego stanowiska Pracy

Narzędzie wspomagające proces doradztwa zawodowego - indywidualny bilans i raport kompetencji, zawiera:

 • zestaw 12 kompetencji wraz z narzędziem badawczymi i wskazówkami rozwoju.
 • zbiór 40 zawodów opisanych za pomocą zadań, czynności, kompetencji
 • skale kompetencji
 • wskazówki rozwojowe do każdej kompetencji

Doradztwo w zakresie przedsiębiorczości

Doradztwo w zakresie przedsiębiorczości, 
czyli jak odnaleźć się w biznesie i odnieść sukces?

W ramach indywidualnych spotkań z ekspertem:

 • dowiesz się, jak być przedsiębiorczym pracownikiem
 • którą drogę wybrać: zakładać własną działalność czy budować markę osobistą
 • otrzymasz wsparcie w zakresie opracowania biznesplanu oraz autoprezentacji

Mentoring,
czyli jak w pełni wykorzystać swój potencjał w miejscu pracy?

Co zyskuje student?

W ramach wsparcia Działu Praktyk i Karier:

 • pomożemy Ci znaleźć pracę,
 • weźmiesz udział w programie mentoringowym, który pomoże Ci wdrożyć się w nowym miejscu pracy i w pełni wykorzystać Twój potencjał,
 • szybciej i skuteczniej wejdziesz w strukturę organizacyjną firmy i łatwiej nawiążesz kontakty biznesowe,
 • będziesz miał pewność utrzymania swojego zatrudnienia dłużej niż 3 miesiące.

Kim jest mentor?

Mentor to osoba towarzysząca nowemu pracownikowi w jego codziennych obowiązkach zawodowych. Ma za zadanie nie tylko przekazać swemu podopiecznemu specjalistyczną wiedzę i sposób wykonywania pracy na danym stanowisku, lecz także sprawić, by ten poczuł się komfortowo w nowej pracy. W tym celu musi poświęcić swój czas, delegując nowe zadania i dając odpowiedni feedback nowozatrudnionej osobie.

Kto może zostać mentorem?

Funkcja ta najczęściej powierzana jest osobie doświadczonej i o wyższych kompetencjach, pracującej w tej samej firmie co student. Mentor jest w stanie wprowadzić nowego pracownika nie tylko w jego obowiązki, ale również w grupę współpracowników. Ze względu na relację mentor-pracownik, mentor w tym samym czasie będzie nie może obejmować swoją opieką więcej niż jednego pracownika.

Co zyskuje mentor?

 • efektywnego i spełnionego w swojej roli zawodowej pracownika
 • dodatkowe wynagrodzenie związane z objęciem opieką mentorską uczestnika programu mentoringowego w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu świadczenia mentoringu (do upływu 3 miesięcy od podjęcia zatrudnienia).

 

Coaching zawodowy,
czyli jak rozwinąć skrzydła w pracy?

W ramach indywidualnej pracy z coachem:

 • otrzymasz wsparcie w rozwiązywaniu problemów zawodowych - przezwyciężysz swoje bariery
 • zwiększysz pewność siebie oraz wzmocnisz odporność na stres,
 • dowiesz się, jak efektywnie zarządzać sobą w czasie w  pracy oraz nawiązywać i podtrzymywać relacje interpersonalne, a także kontakty biznesowe

Coaching może być świadczony do upływu 3 miesięcy od momentu podjęcia zatrudnienia za pośrednictwem ABK

 • Udział w Projekcie dla Uczestników projektu jest bezpłatny.
 • Dokumenty zgłoszeniowe Uczestnika Projektu:
 • Rekrutacja jest otwarta i odbywa się z poszanowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
 • Rekrutacja będzie prowadzona przez Realizatora Projektu w sposób ciągły od stycznia 2017r. do odwołania.
 • Dokumenty zgłoszeniowe Uczestnika Projektu wymienione w pkt. 2 należy składać w Dziale Praktyk i Karier (sektor F, II piętro, pokój 261).
 • Kwalifikacja studentów/ek do udziału w Projekcie dokonywana jest na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia dokumentów.
 • W przypadku zbyt dużej liczby chętnych zostanie utworzona lista rezerwowa. Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w Projekcie w przypadku rezygnacji osób wcześniej zakwalifikowanych.
 • Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie (oraz osoby z listy rezerwowej) zostaną powiadomione ustnie, drogą elektroniczną bądź telefonicznie.
 • Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów formalnych powoduje odrzucenie zgłoszenia.
  O odrzuceniu zgłoszenia osoba zainteresowana zostanie powiadomiona telefonicznie lub mailem. Osoba taka może w ciągu 5 dni złożyć odwołanie od tej decyzji. Odwołanie należy przesłać mailowo lub złożyć osobiście w Biurze Projektu.
 • Realizator Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy Uczestników Projektu w przypadku niewywiązania się z zasad uczestnictwa w Projekcie.
 • Osoba raz skreślona z listy Uczestników Projektu nie może ubiegać się o ponowne przyjęcie do Projektu.

Chcesz skorzystać ze wsparcia?

Skontaktuj się z naszym ekspertem: doradca@lazarski.edu.pl 
tel. 22 543 53 80, 22 543 53 82
Dział Praktyk i Karier, sektor F, piętro III, pokój 362