Projekt pn. „Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez szkolenia pracowników administracyjnych oraz kadry zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia przez Gdański Uniwersytet Medyczny”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 2 084 475,60 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 756 796,03 zł
Dotacja celowa: 258 912,10 zł
Wkład własny: 68 767,47 zł

Projekt realizowany jest przez Gdański Uniwersytet Medyczny w partnerstwie z Uczelnią Łazarskiego, w okresie od 01.10.2019 do 30.06.2023 r., na podstawie umowy o dofinansowanie r POWR.05.02.00-00-0011/18-00/1203/2019/686 zawartej przez Gdański Uniwersytet Medyczny ze Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia dnia 13 września 2019 r.

Celem projektu jest poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia przez podniesienie kwalifikacji pracowników administracyjnych jednostek systemu ochrony zdrowia, kompetencji zarządczych, kontroli oraz organizacji badań klinicznych. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER, którym jest wdrożenie działań pro jakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Projekt pn. “Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez szkolenia pracowników administracyjnych oraz kadry zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia przez Gdański Uniwersytet Medyczny” ma na celu poprawę wiedzy i podnoszenie kwalifikacji:

 • pracowników administracyjnych podmiotów leczniczych oraz kadry zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia
 • podnoszenie wiedzy przez inne podmioty zaangażowane w działalność podmiotów leczniczych tj. pracowników płatnika – NFZ oraz pracowników organów założycielskich podmiotów leczniczych (jednostek samorządu terytorialnego, uczelni medycznych, ministerstw, centralnych organów administracji rządowej i urzędów wojewódzkich)
 • stałe podnoszenie wiedzy m.in. w zakresie przepisów prawa finansowego, zasad funkcjonowania ochrony zdrowia i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, zasad sprawozdawczości dotyczącej ww. świadczeń dla NFZ. Ważne jest także doskonalenie umiejętności z zakresu porozumiewania się z pacjentem, rodziną chorego oraz współpracownikami.

Osoby upoważnione do udziału w kształceniu:

 • pracownicy pionów administracyjnych podmiotów leczniczych, np. rejestratorki/rejestratorzy, księgowe, specjaliści ds. zamówień publicznych,
 • kadra zarządzająca podmiotami leczniczymi, np. dyrektorzy, managerowie ochrony zdrowia,
 • kadra medyczna posiadająca w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne, np. ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe,
 • pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • pracownicy organów założycielskich podmiotów leczniczych tj. jednostek samorządu terytorialnego, uczelni medycznych (pracownicy administracyjni), ministerstw, urzędów wojewódzkich, centralnych urzędów administracji rządowej (uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za nadzór nad utworzonymi przez ten organ podmiotami leczniczymi),
 • konsultanci krajowi i wojewódzcy.

Uwaga: Pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) stanowią nie więcej niż 20% uczestników jednej formy kształcenia w ramach tego samego projektu.

Formy wsparcia w ramach projektu realizowane są w ramach 3 modułów szkoleniowych:

 1. Moduł MBA
 2. Moduł badań klinicznych
 3. Moduł w zakresie koordynacji, e-zdrowia, systemów rozliczania i komunikacji

Szczegółowy zakres tematyczny realizowanych szkoleń dla pracowników administracyjnych oraz kadry zarządzającej skoncentrowany jest na obszarach istotnych z punktu widzenia potrzeb kraju. Poszczególne moduły uwzględniają potrzeby edukacyjne pracowników administracji, personelu zarządzającego pracowników odpowiedzialnych za badania kliniczne, a ich celem będzie podniesienie kwalifikacji tych grup zawodowych.
Cel realizowany będzie poprzez uczestnictwo pracowników wymienionych grup zawodowych w zajęciach zorganizowanych przez realizatorów poszczególnych modułów dopasowanych wielkością do specyfiki prezentowanej tematyki, zgodnie z załączonym programem.
Podsumowaniem każdego modułu dla uczestników będzie weryfikacja wiedzy i umiejętności. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty z poświadczeniem nabytych umiejętności, ujętych w stosownych ustawach i rozporządzeniach.

Szczegółowe informacje w zakresie rekrutacji na poszczególne moduły realizowane w ramach wsparcia projektu dostępne są na stronie projektu - Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego:
https://power5-2.gumed.edu.pl/60052.html

Dodatkowe informacje można również uzyskać w Biurze Projektów GUMed:

Klaudia Kudrewicz-Kolna
(58) 349 10 29
klaudia.kudrewicz-kolna@gumed.edu.pl

REKRUTACJA W RAMACH STUDIÓW MBA

Rekrutacja zamknięta!

Pełne informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego oraz projektu znajdują się na stronie projektu prowadzonej przez Gdański Uniwersytet Medyczny: https://power5-2.gumed.edu.pl/60100.html

Rekrutacja na I edycję studiów podyplomowych MBA w zakresie ochrony zdrowia trwała od 26 sierpnia do 10 września 2020. Rekrutacja na II edycję studiów podyplomowych MBA w zakresie ochrony zdrowia trwała od 25 stycznia do 3 lutego 2021

Gdański Uniwersytet Medyczny wraz z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie uruchomił studia podyplomowe MBA w zakresie ochrony zdrowia. Zajęcia w ramach I edycji rozpoczęły się w październiku 2020 r., a zajęcia w ramach II edycji w lutym 2021 r. Studia trwają 4 semestry i będą realizowane w trybie zdalnym i/lub stacjonarnym w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju.

Oferta adresowana jest do:

 • kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, np. dyrektorów, managerów ochrony zdrowia,
 • kadry medycznej posiadającej w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne, np. ordynatorów, pielęgniarek oddziałowych,
 • pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • pracowników organów założycielskich podmiotów leczniczych tj. jednostek samorządu terytorialnego, uczelni medycznych (pracownicy administracyjni), ministerstw, urzędów wojewódzkich, centralnych urzędów administracji rządowej (uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za nadzór nad utworzonymi przez ten organ podmiotami leczniczymi),
 • konsultantów krajowych i wojewódzkich.

Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać na stronie internetowej https://power5-2.gumed.edu.pl/60100.html oraz w Biurze Projektów GUMed; Klaudia Kudrewicz-Kolna, tel. (58) 349 10 29, klaudia.kudrewicz-kolna@gumed.edu.pl

 

Termin realizacji

1 edycja

październik 2020 – czerwiec 2022

 

2 edycja

luty 2021 – styczeń 2023

 

Planowany program studiów podyplomowych

Lp.

Semestr I

Semestr II

Semestr III

Semestr IV

 

1.

Zintegrowana symulacyjna gra biznesowa

Rachunkowość zarządcza

Systemy informacyjne biznesu

Gra strategiczna

 

2.

Zachowania w organizacji

Zarządzanie procesami i jakością

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Przywództwo i zarządzanie zmianą

 

3.

Zarządzanie strategiczne w służbie zdrowia

Zarządzanie finansowe

Zarządzanie projektem

Przedmiot do wyboru Programy profilaktyczne, zdrowie publiczne, promocja zdrowia i zdrowie publiczne

 

4.

Strategia zarządzania i podstawy negocjacyjne w służbie zdrowia

Zarządzanie marketingowe i PR

Ekonomika w ochronie zdrowia i farmakoekonomika

Przedmiot do wyboru Psychologiczne aspekty zarządzania

 

5.

Ekonomiczne aspekty zarządzania

Metodologia projektu dyplomowego

Standardy ochrony zdrowia w Unii Europejskiej

Przedmiot do wyboru Negocjacje w biznesie

 

6.

Wystąpienia publiczne. Sztuka prezentacji

Sesja panelowa Praktycy Praktykom

Prawo gospodarcze

Przemiot do wyboru Kontraktowanie i zamówienia publiczne tu może być Zarz. Badaniami Klinicznymi

 

7.

Kierowanie zespołem

       

8.

Etyka w biznesie