O PROJEKCIE

Opis projektu: projekt pn. ”Wzrost kompetencji kadry dydaktycznej Uczelni Łazarskiego” jest realizowany w okresie od 1 marca 2017 do 28 lutego 2019 roku.

Pracownicy dydaktyczni mogą skorzystać z zindywidualizowanych a jednocześnie kompleksowych szkoleń, których wynikiem będzie wzrost kluczowych kompetencji i potencjału Kadry Uczelni Łazarskiego. 

Grupa docelowa: kadra dydaktyczna Uczelni Łazarskiego Wydziałów Ekonomii i Zarządzania, Prawa i Administracji i Medycyny. Łączna liczba osób objętych projektem – 95 osób (39 K i 56 M). 

Cel główny projektu: zwiększenie kompetencji dydaktycznych i w zakresie umiejętności cyfrowych, innowacyjnych umiejętności dydaktycznych oraz prowadzenia dydaktyki w języku obcym.

W ramach projektu realizowane będą dwa zadania. W ramach zadania nr 1 kadra dydaktyczna Uczelni Łazarskiego ma możliwość skorzystania ze szkoleń związanych z wykorzystaniem narzędzi dydaktycznych, prowadzenia dydaktyki z umiejętnością posługiwania się oprogramowaniem do przeprowadzania analiz statystycznych jak również z design–thinking, wykorzystaniem multimediów do prezentacji dorobku naukowego w mediach i Internecie.

Ponadto projekt zakłada udział 52 pracowników w szkoleniach zagranicznych realizowanych na Uczelni Partnerskiej Coventry University w Wielkiej Brytanii. Szkolenia te mają na celu m.in. podniesienie umiejętności dydaktycznych, poprawę metod kształcenia i sposobów pracy wykładowcy.  

 

Projekt pt. „Wzrost kompetencji kadry dydaktycznej Uczelni Łazarskiego” (numer umowy o dofinansowanie: POWR.03.04.00-00-D148/16-00). Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III, Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjent projektu: Uczelnia Łazarskiego. Wartość projektu ogółem: 674 225,00 zł. Wartość dofinasowania projektu: 653 324,00 zł. Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 568 236,83 zł.

OPIS SZKOLEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

 „WZROST KOMPETENCJI KADRY DYDAKTYCZNEJ”

W ramach projektu realizowane będą Szkolenia Krajowe oraz Szkolenia Zagraniczne.

SZKOLENIA KRAJOWE

Szkolenie skierowane jest to pracowników dydaktycznych Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Prawa i Administracji. Celem tego szkolenia jest wypracowanie umiejętności kształtowania wizerunku i budowania profilu naukowego oraz prezentacji wyników badań w Internecie z wykorzystaniem akademickich mediów społecznościowych m.in. Google Scholar, Academia.edu, ReaserchGate, Mendeley, ORCID. 

Szkolenie będzie składać się z 2 modułów:

Zajęcia będą realizowane w grupach 6-osobowych i będą polegały na przeprowadzeniu przeglądu mediów społecznościowych, pod kątem kreowania własnego wizerunku. Szkolenie będzie również odpowiadać na pytanie, jak kształtować wizerunek i budować profil naukowy w określonych mediach społecznościowych.

Warsztat indywidualny polegający na wypracowaniu umiejętności prezentacji własnego wizerunku w mediach, praca z głosem i tworzeniem wizerunku. Zaplanowana jest również praca z trenerem, który posiada niezbędne doświadczenie dziennikarskie dotyczące kreowania wizerunku. Przygotuje uczestnika do nagrania własnego materiału video.

Wykładowcy zostaną przygotowani do tworzenia swojego wizerunku jako eksperta, z możliwością zaprezentowania się podczas debaty badawczo – eksperckiej.

Szkolenie z wykorzystania programu SAS – 20 osób

Szkolenie skierowane jest głównie do wykładowców Wydziału Ekonomii i Zarządzania, którzy wykorzystują oprogramowanie SAS na zajęciach ze studentami.

Szkolenie umożliwia użytkownikom oprogramowania SAS przeprowadzanie analiz statystycznych przy użyciu oprogramowania SAS. Główny nacisk położony jest na wprowadzenie w środowisko SAS oraz poznawanie narzędzi SAS. Umożliwi ono uczestnikom poznanie języka programowania, wykorzystywanego w tym oprogramowaniu. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił zastosować oprogramowanie SAS do przeprowadzania analiz. Będzie umiał je wykorzystać także podczas zajęć ze studentami.

Szkolenie z wykorzystania programu Turnitin w dydaktyce – 20 osób

Szkolenie skierowane jest głównie dla wykładowców Wydziału Ekonomii i Zarządzania, którzy wykorzystują oprogramowanie Turnitin na studiach anglojęzycznych jako oprogramowanie do plagiatu.

Na szkoleniu uczestnicy poznają możliwości wykorzystywania oprogramowania Turnitin, jego budowę i moduły wraz z ich funkcjonalnością.

Szkolenie ogólnodydaktyczne

Szkolenie skierowane jest do pracowników dydaktycznych Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Prawa i Administracji.

Na szkoleniu poruszane są różne aspekty, które wpływają na realizację dydaktyki oraz budowanie programu nauczania zgodnie z zasadą design – thinking. Przedmioty realizowane w ramach szkolenia:

  • Różnice kulturowe – 10 h
  • Storytelling – 10h
  • Tworzenie wspólnych programów nauczania design-thinking – 10 h
  • Ewaluacja zajęć pod kątem osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia i uczenia – 10 h
  • Korzystanie z grywalizacji w materiałach na zajęciach stacjonarnych- 10 h
  • Wykorzystanie gry strategicznej – 10 h

Szkolenie to skierowane jest do pracowników dydaktycznych Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Prawa i Administracji.

Szkolenie dotyczy wykorzystywania metod i technik kształcenia w distance learningu. Uczestnik dowie się, jak tworzyć atrakcyjne i merytoryczne materiały dydaktyczne, korzystając z różnorodnych współczesnych metod kształcenia oraz z zasad grywalizacji.

Przedmioty realizowane w ramach szkolenia:

  • Metody i techniki kształcenia na odległość – 10h
  • Wykorzystanie grywalizacji w kształceniu na odległość – 10h

Szkolenie z narzędzi internetowych

Szkolenie skierowane jest do wykładowców Wydziału Prawa i Administracji, którzy chcieliby poznać narzędzia internetowe przydatne w pracy dydaktycznej. Uczestnicy nauczą się, jak korzystać z oprogramowań graficznych do tworzenia interesujących materiałów i prezentacji dydaktycznych. W ramach szkolenia odbędzie się 10 godzin zajęć.

SZKOLENIA ZAGRANICZNE

Szkolenia zagraniczne

Szkolenie skierowane jest do pracowników dydaktycznych Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Prawa i Administracji, którzy realizują zajęcia na studiach anglojęzycznych.

Szkolenie realizowane będzie na Uniwersytecie w Coventry w Wielkiej Brytanii. Trzydniowe wyjazdy będą realizowane w grupach 2-osobowych. Zakres szkolenia zależeć będzie od tego, na jakim kierunku dany wykładowca prowadzi zajęcia. Szkolenie umożliwi zapoznanie się z brytyjskim systemem kształcenia, jego wymaganiami oraz metodami i sposobami pracy wykładowcy.   

PLIKI DO POBRANIA