Projekt pn. „Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez szkolenia pracowników administracyjnych oraz kadry zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia przez Gdański Uniwersytet Medyczny”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 2 084 475,60 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 756 796,03 zł
Dotacja celowa: 258 912,10 zł
Wkład własny: 68 767,47 zł

Projekt realizowany jest przez Gdański Uniwersytet Medyczny w partnerstwie z Uczelnią Łazarskiego, w okresie od 01.10.2019 do 30.06.2023 r., na podstawie umowy o dofinansowanie r POWR.05.02.00-00-0011/18-00/1203/2019/686 zawartej przez Gdański Uniwersytet Medyczny ze Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia dnia 13 września 2019 r.

Celem projektu jest poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia przez podniesienie kwalifikacji pracowników administracyjnych jednostek systemu ochrony zdrowia, kompetencji zarządczych, kontroli oraz organizacji badań klinicznych. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER, którym jest wdrożenie działań pro jakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Projekt pn. “Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez szkolenia pracowników administracyjnych oraz kadry zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia przez Gdański Uniwersytet Medyczny” ma na celu poprawę wiedzy i podnoszenie kwalifikacji:

 • pracowników administracyjnych podmiotów leczniczych oraz kadry zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia
 • podnoszenie wiedzy przez inne podmioty zaangażowane w działalność podmiotów leczniczych tj. pracowników płatnika – NFZ oraz pracowników organów założycielskich podmiotów leczniczych (jednostek samorządu terytorialnego, uczelni medycznych, ministerstw, centralnych organów administracji rządowej i urzędów wojewódzkich)
 • stałe podnoszenie wiedzy m.in. w zakresie przepisów prawa finansowego, zasad funkcjonowania ochrony zdrowia i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, zasad sprawozdawczości dotyczącej ww. świadczeń dla NFZ. Ważne jest także doskonalenie umiejętności z zakresu porozumiewania się z pacjentem, rodziną chorego oraz współpracownikami.

Osoby upoważnione do udziału w kształceniu:

 • pracownicy pionów administracyjnych podmiotów leczniczych, np. rejestratorki/rejestratorzy, księgowe, specjaliści ds. zamówień publicznych,
 • kadra zarządzająca podmiotami leczniczymi, np. dyrektorzy, managerowie ochrony zdrowia,
 • kadra medyczna posiadająca w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne, np. ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe,
 • pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • pracownicy organów założycielskich podmiotów leczniczych tj. jednostek samorządu terytorialnego, uczelni medycznych (pracownicy administracyjni), ministerstw, urzędów wojewódzkich, centralnych urzędów administracji rządowej (uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za nadzór nad utworzonymi przez ten organ podmiotami leczniczymi),
 • konsultanci krajowi i wojewódzcy.

Uwaga: Pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) stanowią nie więcej niż 20% uczestników jednej formy kształcenia w ramach tego samego projektu.

Formy wsparcia w ramach projektu realizowane są w ramach 3 modułów szkoleniowych:

 1. Moduł MBA
 2. Moduł badań klinicznych
 3. Moduł w zakresie koordynacji, e-zdrowia, systemów rozliczania i komunikacji

Szczegółowy zakres tematyczny realizowanych szkoleń dla pracowników administracyjnych oraz kadry zarządzającej skoncentrowany jest na obszarach istotnych z punktu widzenia potrzeb kraju. Poszczególne moduły uwzględniają potrzeby edukacyjne pracowników administracji, personelu zarządzającego pracowników odpowiedzialnych za badania kliniczne, a ich celem będzie podniesienie kwalifikacji tych grup zawodowych.
Cel realizowany będzie poprzez uczestnictwo pracowników wymienionych grup zawodowych w zajęciach zorganizowanych przez realizatorów poszczególnych modułów dopasowanych wielkością do specyfiki prezentowanej tematyki, zgodnie z załączonym programem.
Podsumowaniem każdego modułu dla uczestników będzie weryfikacja wiedzy i umiejętności. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty z poświadczeniem nabytych umiejętności, ujętych w stosownych ustawach i rozporządzeniach.

Szczegółowe informacje w zakresie rekrutacji na poszczególne moduły realizowane w ramach wsparcia projektu dostępne są na stronie projektu - Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego:
https://power5-2.gumed.edu.pl/60052.html

Dodatkowe informacje można również uzyskać w Biurze Projektów GUMed:
Monika Wyrzykowska
(58) 349 10 29
monika.wyrzykowska@gumed.edu.pl

Klaudia Kudrewicz-Kolna
(58) 349 10 29
klaudia.kudrewicz-kolna@gumed.edu.pl

Studia podyplomowe MBA w zakresie ochrony zdrowia

REKRUTACJA W RAMACH STUDIÓW MBA

Rekrutacja zamknięta!

Pełne informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego oraz projektu znajdują się na stronie projektu prowadzonej przez Gdański Uniwersytet Medyczny: https://power5-2.gumed.edu.pl/60100.html

Rekrutacja na I edycję studiów podyplomowych MBA w zakresie ochrony zdrowia trwała od 26 sierpnia do 10 września 2020. Rekrutacja na II edycję studiów podyplomowych MBA w zakresie ochrony zdrowia trwała od 25 stycznia do 3 lutego 2021

Gdański Uniwersytet Medyczny wraz z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie uruchamia studia podyplomowe MBA w zakresie ochrony zdrowia. Zajęcia w ramach I edycji rozpoczną się w październiku 2020 r., a zajęcia w ramach II edycji w lutym 2021 r. Studia będą trwały 4 semestry i będą realizowane w trybie zdalnym i/lub stacjonarnym w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju.

Oferta adresowana jest do:

 • kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, np. dyrektorów, managerów ochrony zdrowia,
 • kadry medycznej posiadającej w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne, np. ordynatorów, pielęgniarek oddziałowych,
 • pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • pracowników organów założycielskich podmiotów leczniczych tj. jednostek samorządu terytorialnego, uczelni medycznych (pracownicy administracyjni), ministerstw, urzędów wojewódzkich, centralnych urzędów administracji rządowej (uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za nadzór nad utworzonymi przez ten organ podmiotami leczniczymi),
 • konsultantów krajowych i wojewódzkich.

Pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) stanowić mogą nie więcej niż 20% uczestników jednej formy kształcenia w ramach tego samego projektu.

Studia są dofinansowane z projektu pn. „Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez szkolenia pracowników administracyjnych oraz kadry zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia przez Gdański Uniwersytet Medyczny” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 5.2.: Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Zasady rekrutacji zostały określone w REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE znajdującym się w sekcji „dokumenty do pobrania”.

Proces rekrutacji

 1. Pierwszy etap rekrutacji przeprowadzany jest w formie elektronicznej.
  Zgłoszenia należy przesyłać wraz z skanem zaświadczenia o zatrudnieniu oraz podaniem o przyjęcie na studia podyplomowe na adres mailowy: monika.wyrzykowska@gumed.edu.pl
  W ramach tego etapu należy dostarczyć w skanie następujące dokumenty:
 2.      I. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
       II. Załącznik nr 5. Zaświadczenie o zatrudnieniu
 3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną dostarczonych zgłoszeń i zaproszeniu na rozmowy kwalifikacyjne zakwalifikowanych osób.
 4. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.
 5. Złożenie podpisów przez uczestnika pod dokumentami, których wzory znajdują się w załącznikach do Regulaminu.

Na 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia studiów należy dostarczyć komplet dokumentów, w tym zaświadczenie o zatrudnieniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Projektu https://power5-2.gumed.edu.pl/60100.html oraz w Biurze Projektów GUMed: Monika Wyrzykowska, tel. (58) 349 10 29, monika.wyrzykowska@gumed.edu.pl; Klaudia Kudrewicz-Kolna, tel. (58) 349 10 29, klaudia.kudrewicz-kolna@gumed.edu.pl

 

Termin realizacji

1 edycja październik 2020 – czerwiec 2022  
2 edycja luty 2021 – styczeń 2023  

Planowany program studiów podyplomowych

Lp. Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV  
1. Zintegrowana symulacyjna gra biznesowa Rachunkowość zarządcza Systemy informacyjne biznesu Gra strategiczna  
2. Zachowania w organizacji Zarządzanie procesami i jakością Zarządzanie zasobami ludzkimi Przywództwo i zarządzanie zmianą  
3. Zarządzanie strategiczne w służbie zdrowia Zarządzanie finansowe Zarządzanie projektem Przedmiot do wyboru Programy profilaktyczne, zdrowie publiczne, promocja zdrowia i zdrowie publiczne  
4. Strategia zarządzania i podstawy negocjacyjne w służbie zdrowia Zarządzanie marketingowe i PR Ekonomika w ochronie zdrowia i farmakoekonomika Przedmiot do wyboru Psychologiczne aspekty zarządzania  
5. Ekonomiczne aspekty zarządzania Metodologia projektu dyplomowego Standardy ochrony zdrowia w Unii Europejskiej Przedmiot do wyboru Negocjacje w biznesie  
6. Wystąpienia publiczne. Sztuka prezentacji Sesja panelowa Praktycy Praktykom Prawo gospodarcze Przemiot do wyboru Kontraktowanie i zamówienia publiczne tu może być Zarz. Badaniami Klinicznymi  
7. Kierowanie zespołem        
8. Etyka w biznesie        

 

Zapytania ofertowe

 • Brak ogłoszeń na chwilę obecną.

Archiwum - Zapytania ofertowe

 • Zapraszamy do składania ofert w ramach ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/2020/ZAP/MBA/UŁA na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla słuchaczy dwóch edycji czterosemestralnych studiów MBA – EXECUTIVE MBA MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION DLA SEKTORA OCHRONY ZDROWIA

          Link do ogłoszenia na Bazie Konkurencyjności:
          https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/9463
          Termin składania ofert do dnia 13.10.2020 r. godz. 16:00

 • Zapraszamy do składania ofert w ramach ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/2020/ZAP/MBA/UŁA na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla słuchaczy dwóch edycji czterosemestralnych studiów MBA – EXECUTIVE MBA MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION DLA SEKTORA OCHRONY ZDROWIA

         Link do ogłoszenia na Bazie Konkurencyjności:
         https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/4476 
         Termin składania ofert do dnia 25.09.2020 r. godz. 16:00