Projekt pn. "Program rozwoju kompetencji Uczelni Łazarskiego" będzie realizowany na Uczelni Łazarskiego w okresie od 1 marca 2017 do 29 lutego 2020 roku. Jest skierowany do studentów studiów dziennych i zaocznych z kierunków polskojęzycznych oraz anglojęzycznych Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Prawa i Administracji. W ramach projektu przewidziano szereg szkoleń, podnoszących kompetencje studentów. Szczególny nacisk położony jest na zdobywanie praktycznych umiejętności, których nie obejmuje dany program studiów. Ze szkoleń mogą skorzystać:

 • Studenci II i III roku studiów licencjackich;
 • Studenci I i II roku studiów magisterskich;
 • Studenci studiów jednolitych na IV i V roku.

Celem wszystkich szkoleń jest podniesienie kompetencji wysoko cenionych na rynku pracy. Należą do nich m.in. kompetencje komunikacyjne, przedsiębiorcze, analityczne, zawodowe oraz informatyczne.

Podnoszenie kompetencji odbywać się będzie poprzez:

 • certyfikowane szkolenia i/lub zajęcia warsztatowe,
 • dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,
 • dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych,
 • wizyty studyjne u pracodawców.

Poniżej zaprezentowano opis kompetencji, które uczestnicy szkoleń mogą nabyć poprzez liczne szkolenia w ramach 16 obszarów. Szczegółowy opis szkoleń i warunki uczestnictwa znajdują się w broszurze. 

Uwaga!

Rekrutacja do projektu jest otwarta i prowadzona w sposób ciągły. Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i studentki spełniających warunki udziału w projekcie (określone w Regulaminie rekrutacji) do udziału w procesie rekrutacyjnym.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących projektu zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu - dane kontaktowe: mail: projekty@lazarski.edu.pl, tel. 22 543 54 11, sektor D, pok. 305. 

Formy wsparcia (zajęcia warsztatowe, szkolenia certyfikowane, dodatkowe zadania praktyczne, wizyty studyjne u pracodawców, dodatkowe zajęcia z pracodawcami) realizowane w ramach projektu pt. „Program Rozwoju Kompetencji Uczelni Łazarskiego” (numer umowy o dofinansowanie: POWR.03.01.00-00-K288/16-00). Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjent projektu: Uczelnia Łazarskiego. Wartość projektu ogółem: 2 273 216,50 zł. Wartość dofinasowania projektu: 2 205 020,00 zł. Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 1 915 866,87 zł.

Obszar 1 Kompetencje komunikacyjne i analityczne

Warsztat rozwija kompetencje niezbędne do pracy w zespole i umiejętności rozpoznania oraz nazwania problemów występujących podczas współpracy. Szkolenie ułatwi uczestnikowi analizę problemu oraz znalezienie najlepszego rozwiązania, uwzględniając i oceniając poszczególne warianty oraz zaistniałą sytuację.

Wiedza

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

 • narzędzi i wykresów ułatwiających rozwiązywanie problemów;
 • metod naprawczych zaistniałej sytuacji, m.in. diagramu Ishikawy.

Umiejętności

Uczestnicy będą potrafili:

 • korzystać z poznanych narzędzi w codziennej pracy;
 • ułożyć scenariusz rozwiązywania problemów.

Kompetencje społeczne

Uczestnicy będą gotowi do:

 • podejmowania decyzji w oparciu o poznane narzędzia.

Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji uczestników w zakresie wystąpień publicznych.

Wiedza

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

 • zasad przygotowywania ciekawych wystąpień publicznych i autoprezentacji;
 • mowy ciała.

Umiejętności

Uczestnicy będą potrafili:

 • opanować tremę;
 • zaangażować publiczność;
 • radzić sobie z trudnymi pytaniami oraz limitami czasowymi wystąpienia;
 • występować przed kamerą.

Kompetencje społeczne

Uczestnicy będą gotowi do:

 • przygotowania scenariusza wystąpienia;
 • zaprezentowania się przed publicznością;
 • zaangażowania publiczności, używając poznanych technik perswazji.

Obszar 2 Kompetencje komunikacyjne II

Szkolenie rozwija zdolności komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej.

Wiedza

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

 • komunikacji werbalnej i niewerbalnej, szczególnie tego, jak oba rodzaje komunikacji wpływają na budowanie i podtrzymywanie prawidłowych relacji z otoczeniem;
 • wpływu barier komunikacyjnych na kształtowanie tych relacji;
 • obowiązujących w biznesie zasad savoir – vivre, mających kluczowe znaczenie m.in., w procesach rekrutacyjnych np. dbałość wygląd i stosowny ubiór, przestrzeganie hierarchii, punktualność, sposób przedstawiania siebie.

Umiejętności

Uczestnicy będą potrafili:

 • omówić błędy komunikacyjne podczas symulacji rozmowy kwalifikacyjnej (rozmowa kwalifikacyjna „krok po kroku” – omówienie stroju, autoprezentacji, sposobu wypowiedzi, przykładowe pytania występujące podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

Kompetencje społeczne

Uczestnicy będą gotowi do:

 • nawiązywania i podtrzymywania relacji biznesowych zgodnie z przyjętymi zasadami.

Obszar 3 Kompetencje komunikacyjne III

Szkolenie przygotuje uczestników do profesjonalnego opracowywania różnego rodzaju umów oraz innych oficjalnych dokumentów przydatnych w korespondencji z klientem oraz z sądem (notatki, raport, pozwy, opinie prawne). Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim na poziomie wyższym niż B2 wg CEFR.

Wiedza

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

 • tworzenia pism procesowych oraz oficjalnych dokumentów prawniczych w języku angielskim.

Umiejętności

Uczestnicy będą potrafili:

 • pracować z tekstem pisanym;
 • przygotowywać umowy, dokumenty przydatne w korespondencji z klientem, sądem (notatki, raporty, pozwy, opinie prawne), dobierając odpowiedni zakres słownictwa, składni i organizacji tekstu.

Kompetencje społeczne

Uczestnicy będą gotowi do:

 • samodzielnego poszukiwania rozwiązań, zwiększających efektywność i podnoszących jakość wykonywanej przez siebie pracy.

Kurs intensywnego prawniczego języka angielskiego skierowany jest do studentów Wydziału Prawa i Administracji. Powinien być realizowany razem ze szkoleniem „Tworzenie prawniczych pism procesowych”. Studenci poznają niezbędną terminologię prawniczą w języku angielskim. Warsztat będzie przeprowadzony na poziomie wyższym niż B2 wg CEFR.

Wiedza

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

 • terminologii prawniczej w języku angielskim.

Umiejętności

Uczestnicy będą potrafili:

 • dokonać przekładu prawniczego w najważniejszych dziedzinach prawa;
 • prezentować w języku angielskim;
 • negocjować w języku angielskim;
 • przeprowadzać dyskusje w języku angielskim.

Kompetencje społeczne

Uczestnicy będą gotowi do:

 • samodzielnego poszukiwania rozwiązań, zwiększających efektywność i podnoszących jakość wykonywanej przez siebie pracy.

Obszar 4 Analiza danych

Szkolenia z obszaru analizy danych dotyczą administracji bazami danych. Rozwijają zdolności analityczne, uczą logicznego myślenia i zarządzania dużą ilością danych, poszerzają kompetencje informatyczne. Po ich ukończeniu, uczestnik jest gotów do wykonywania obowiązków zawodowych związanych z pozyskiwaniem danych zgodnych ze standardami i procedurami.

Szkolenie skierowane jest do studentów wydziału Ekonomii i Zarządzania. Zostanie zakończone egzaminem 98-364. Dotyczy wykonywania operacji i modyfikacji pozyskiwanych danych.

Wiedza

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

 • podstawowej terminologii dotyczącej baz danych;
 • podstawowej składni języka dostępu do danych;
 • sposobu zorganizowania danych.

Umiejętności

Uczestnicy będą potrafili:

 • wykonać podstawowe operacje pobierania i modyfikacji danych;
 • utworzyć i zmodyfikować prostą strukturę baz danych.

Kompetencje społeczne

Uczestnicy będą gotowi do:

 • wykonywania obowiązków zawodowych, związanych z pozyskiwaniem danych zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami.

Szkolenie oferowane jest w ramach podnoszenia kompetencji dotyczących analizy danych. Skierowane jest do studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Zostanie zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu zewnętrznego.

Wiedza

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

 • architektury serwera Windows w zakresie objętym egzaminem;
 • zasad administrowania serwerem Windows w zakresie objętym egzaminem.

Umiejętności

Uczestnicy będą potrafili:

 • zarządzać serwerem, składnicami danych, usługami i siecią w zakresie objętym egzaminem.

Kompetencje społeczne

Uczestnicy będą gotowi do:

 • wykonywania obowiązków zawodowych, związanych z zarządzaniem serwerem Windows zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami.

Szkolenie oferowane jest w ramach podnoszenia kompetencji dotyczących pobierania i analizy danych z bazy SQL. Zostanie zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu zewnętrznego.

Wiedza

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

 • struktury obiektów baz danych;
 • typów danych używanych w tabelach, widokach, funkcjach;
 • źródeł danych (tabele, widoki, funkcje tablicowe, zmienne tablicowe, dane; zewnętrzne), z których można pobierać dane do analiz;
 • wpływu istnienia indeksów na wydajność wyszukiwania danych, filtrowania;
 • zasad łączenia zbiorów;
 • istnienia uprawnień i ich wpływu na dostęp do danych.

Umiejętności

Uczestnicy będą potrafili:

 • definiować zbiór źródłowych do analizy, zarówno prosty jak i złożony;
 • filtrować zbiór źródłowy do analizy;
 • tworzyć raporty zagregowane;
 • modyfikować dane;
 • importować dane zewnętrzne.

Kompetencje społeczne

Uczestnicy będą gotowi do:

 • do samodzielnego poszukiwania rozwiązań, zwiększających efektywność i podnoszących jakość wykonywanej przez siebie pracy w zakresie pobierania danych z baz relacyjnych.

Szkolenie oferowane jest w ramach podnoszenia kompetencji dotyczących przeprowadzania analizy i wizualizacji ich wyników.

Wiedza

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

 • źródeł danych możliwych do użycia;
 • różnic pomiędzy źródłem danych wewnątrzraportowym i współdzielonym;
 • różnic pomiędzy zbiorem danych wewnątrzraportowym i współdzielonym;
 • możliwości raportowania wyników analizy w różnej formie;
 • istnienia wielu narzędzi do analizy i raportowania.

Umiejętności

Uczestnicy będą potrafili:

 • wybrać źródła danych;
 • zdefiniować potrzebne zbiory danych;
 • utworzyć filtry;
 • utworzyć raporty tabelaryczne i wykresy;
 • tworzyć raporty na mapie;
 • dobierać narzędzia do utworzenia raportu.

Kompetencje społeczne

Uczestnicy będą gotowi do:

 • samodzielnego poszukiwania rozwiązań, zwiększających efektywność i podnoszących jakość wykonywanej przez siebie pracy, w oparciu o przeprowadzone analizy i przygotowane wizualizacje ich wyników.

Obszar 5 Kierowanie projektem

Szkolenia z obszaru kierowania projektem koncentrują się wokół zarządzania ryzykiem, występowania w roli lidera oraz efektywnego kierowania zespołem. Kształtują kompetencje komunikacyjne, interpersonalne oraz przywódcze. Uczą rozwiązań podnoszących efektywność pracy lidera oraz zespołu.

Szkolenie skierowane jest do studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Prawa i Administracji. Dotyczy skutecznego zarządzania i efektywnego realizowania projektów, w tym zarządzania jakością i ryzykami, podczas zmiany koncepcji realizacji. Zakończy się uzyskaniem certyfikatu ze znajomości zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2.

Wiedza

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

 • pojęć i definicji z zakresu zarządzania projektami;
 • ról i zadań osób zaangażowanych w realizacje projektu;
 • procesów i tematów metodyki zarządzania projektem PRINCE2;
 • planowania i aktywnego monitorowania harmonogramu realizacji projektu;
 • zarządzania zmianą projektu, w tym ryzykami i jakością.

Umiejętności

Uczestnicy będą potrafili:

 • przygotowywać dokumentację projektu i nią zarządzać;
 • planować i wskazywać działania, które muszą być wykonywane na poszczególnych etapach realizacji projektu.

Kompetencje społeczne

Uczestnicy będą gotowi do:

 • podejmowania działań zgodnie ze standardami i procesami wynikającymi z metodyki PRINCE2;
 • dokonywania oceny jakości produktów i dostarczanych usług.

Szkolenie realizowane jest zgodnie ze ścieżką kompetencyjną, dotyczącą kierowania projektem. Dotyczy technik szacowania i reagowania na ryzyka występujące w projekcie.

Wiedza

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

 • pojęć i definicji z zakresu zarządzania ryzykiem;
 • sposobów szacowania ryzyk i reagowania na nie;
 • monitorowania ryzyk i zarządzać rejestrem ryzyk.

Umiejętności

Uczestnicy będą potrafili:

 • przygotować i zarządzać rejestrem ryzyk;
 • monitorować harmonogram projektu w kontekście występujących ryzyk;
 • szacować ryzyka i planować reakcje w momencie ich wystąpienia;
 • delegować odpowiednie zadania w ramach reakcji na ryzyko.

Kompetencje społeczne

Uczestnicy będą gotowi do:

 • działania w zakresie zarządzania ryzykiem zgodnie z procesami wynikającymi z metodyk zarządzania projektami;
 • dokonywania oceny ryzyk projektowych;
 • samodzielnego planowania reakcji i reagowania na ryzyka zwiększające efektywność i podnoszących jakość pracy w projekcie;
 • samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie reagowania na ryzyko.

Szkolenie realizowane jest zgodnie ze ścieżka kompetencyjną, dotyczącą kierowania projektem. Uczestnicy poznają style przywództwa oraz zasady budowania efektywnych zespołów do realizacji określonego projektu.

Wiedza

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

 • stylów przywództwa;
 • zasad budowania efektywnych zespołów;
 • zasad planowania, organizacji i monitorowania pracy zespołu;
 • technik delegowania i motywacji zespołowej i indywidualnej;
 • sytuacyjnego modelu zarządzania zespołem.

Umiejętności

Uczestnicy będą potrafili:

 • określić własny styl przywództwa;
 • zidentyfikować elementy kluczowe dla budowy efektywnych zespołów;
 • dokonywać doboru narzędzi planowania, organizacji monitorowania pracy zespołowej;
 • dobrać, w zależności od sytuacji, odpowiednie techniki delegowania i motywacji zespołowej;
 • dobrać elementy sytuacyjnego modelu zarządzania zespołowego do typowych sytuacji menadżerskich.

Kompetencje społeczne

Uczestnicy będą gotowi do:

 • dokonywania oceny własnego stylu przywództwa, sprzyjającego wzrostowi efektywności pracy zespołowej;
 • zastosowania narzędzi planowania, organizacji i monitorowania pracy zespołu w typowych sytuacjach menadżerskich.

Tematyka szkolenia koncentruje się wokół wykorzystania narzędzi informatycznych do kompleksowego zarządzania projektem.

Wiedza

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

 • planowania i monitorowania harmonogramu realizacji projektu z wykorzystaniem MS Project;
 • sposobów wykorzystania MS Excel do zarządzania ryzykiem;
 • efektywności komunikacji w projekcie, z wykorzystaniem MS Outlook;
 • wpływu przywództwa na wydajność zespołu;
 • znaczenia motywowania w zwiększaniu wydajności członków zespołu.

Umiejętności

Uczestnicy będą potrafili:

 • wykorzystywać narzędzia informatyczne do sprawnego zarządzania ryzykiem;
 • układać harmonogram projektu;
 • komunikować się w projekcie;
 • zidentyfikować znaczenie wydajności zespołu projektowego;
 • zidentyfikować motywatory, dotyczące zwiększania wydajności zespołu projektowego.

Kompetencje społeczne

Uczestnicy będą gotowi do:

 • poszukiwania rozwiązań, dotyczących podnoszenia jakości wykonywanej pracy własnej oraz zespołu projektowego.

Obszar 6 Budowanie i zarządzanie zespołem

Szkolenia z obszaru zarządzania i budowania zespołu przygotowują do występowania w roli lidera oraz efektywnego kierowania zespołem przy wykorzystaniu różnych sposobów motywowania pracowników. Kształtują kompetencje komunikacyjne, interpersonalne oraz przywódcze. Pozwalają zidentyfikować własny styl zarządzania, sprzyjający wzrostowi efektywności pracy zespołu.

Warsztaty realizowane są na poziomie wyższym niż zajęcia o podobnej tematyce realizowane w ramach dydaktyki podstawowej. Szkolenie dotyczy podniesienia kompetencji z zakresu kierowania zespołem oraz występowania w roli lidera projektu. Zakończone jest egzaminem i uzyskaniem certyfikatu.

Wiedza

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

 • rodzajów i sposobów identyfikacji ról w zespole;
 • wartości i zachowań charakteryzujących efektywnego menadżera;
 • stylów zarządzania;
 • podstawowych mechanizmów organizacji pracy własnej i zespołu;
 • podstawowych technik motywacji zespołowej i indywidualnej.

Umiejętności

Uczestnicy będą potrafili:

 • rozróżniać role w zespole;
 • identyfikować własne style zarządzania;
 • identyfikować istotne elementy wpływające na prawidłową organizację pracy własnej i zespołu;

Kompetencje społeczne

Uczestnicy będą gotowi do:

 • dokonywania oceny własnego stylu zarządzania, sprzyjającego wzrostowi efektów pracy zespołowej.

Obszar 7 Sprzedaż

Szkolenia z obszaru sprzedaży koncentrują się wokół obsługi systemu CRM oraz podtrzymywania relacji z klientem. Rozwijają zdolności interpersonalne, umiejętności biznesowego savoir vivre. Przygotowują do pracy w zespole sprzedażowym oraz pracy z klientem.

Warsztaty realizowane są na poziomie wyższym niż zajęcia o podobnej tematyce realizowane w ramach dydaktyki podstawowej. Szkolenie dotyczy podniesienia kompetencji z zakresu kierowania zespołem oraz występowania w roli lidera projektu. Zakończone jest egzaminem i uzyskaniem certyfikatu.

Wiedza

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

 • zasad zarządzania relacjami z klientem;
 • procesu obsługi klienta.

Umiejętności

Uczestnicy będą potrafili:

 • zarządzać danymi kont i kontaktów w systemie klasy CRM;
 • rejestrować informacje związane z obsługą klienta;
 • przygotowywać oferty i zamówienia.

Kompetencje społeczne

Uczestnicy będą gotowi do:

 • przeprowadzenia profesjonalnego procesu obsługi klienta, z wykorzystaniem systemu CRM.

Obszar 8 Bankowość

Szkolenia z obszaru bankowości dotyczą produktów bankowych oraz ryzyk występujących w instytucji finansowej. Przygotowują do pracy w instytucji finansowej. Uczestnik zdobywa wiedzę na temat funkcjonowania nowoczesnego systemu bankowego.

Szkolenie dotyczy obsługi nowoczesnego systemu bankowego w zakresie produktów i usług bankowych.

Wiedza

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

 • produktów bankowych, bankowości detalicznej i korporacyjnej;
 • zasad zarządzania produktami bankowymi;
 • zasad zarządzania dostępem do danych;
 • procesu kontroli limitów kredytowych.

Umiejętności

Uczestnicy będą potrafili:

 • obsługiwać nowoczesny system bankowy w zakresie transakcji i kartotek klientów detalicznych i korporacyjnych oraz definiowania produktów i usług bankowych.

Kompetencje społeczne

Uczestnicy będą gotowi do:

 • pracy zespołowej w instytucji finansowej/banku.

Szkolenie dotyczy funkcjonalności nowoczesnego systemu bankowego, wykorzystywanych do szacowania ryzyka metodami standardowymi.

Wiedza

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

 • wymogów Basel II i Basel III w zakresie ryzyka kredytowego i rynkowego oraz parametrów płynności finansowej;
 • zasad kalkulacji odpisów z tytułu utraty wartości aktywów i rezerw.

Umiejętności

Uczestnicy będą potrafili:

 • wykorzystywać funkcjonalność nowoczesnego systemu bankowego do szacowania ryzyka metodami standardowymi.

Kompetencje społeczne

Uczestnicy będą gotowi do:

 • pracy zespołowej w instytucji finansowej/banku.

Obszar 9 Finanse i księgowość

Podczas szkoleń z obszaru finansów i księgowości uczestnik zdobywa wiedzę na temat podstawowej obsługi księgowej firmy przy użyciu nowoczesnych systemów informatycznych.

Szkolenie daje osobom, niemającym wcześniejszych podstaw, minimum wiedzy, pozwalającej na wykorzystanie aplikacji branżowych do obsługi księgowej firmy.

Wiedza

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

 • dekretowania i księgowania dokumentów;
 • wykorzystania automatycznego dekretowania;
 • sporządzania e-deklaracji i e-przelewów;
 • obsługi rejestrów VAT;
 • planowania kosztów;

Umiejętności

Uczestnicy będą potrafili:

 • księgować i dekretować dokumenty;
 • sporządzić e-Deklaracje i e-przelewy;
 • obsłużyć rejestr VAT;
 • planować koszty standardowe.

Kompetencje społeczne

Uczestnicy będą gotowi do:

 • prowadzenia podstawowej obsługi księgowej firmy z wykorzystaniem nowoczesnego systemu informatycznego.

Obszar 10 HR

W trakcie szkoleń z obszaru HR uczestnik pozna metody radzenia sobie ze stresem, budowania relacji w miejscu pracy oraz zarządzania talentami. Szkolenia z tego zakresu kładą nacisk na rozwój kompetencji interpersonalnych oraz lepsze poznanie własnej inteligencji emocjonalnej.

Szkolenie dotyczy zarządzania stresem oraz metod radzenia sobie z nim w pracy zawodowej.

Wiedza

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

 • zarządzania stresem w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi;
 • skutecznych technik relaksacyjnych w pracy zawodowej;
 • skutecznych narzędzi pozafinansowej motywacji i budowania silnych relacji z pracownikami.

Umiejętności

Uczestnicy będą potrafili:

 • identyfikować źródła stresów;
 • przedstawiać sposoby radzenia sobie z nimi w pracy zawodowej.

Kompetencje społeczne

Uczestnicy będą gotowi do:

 • budowania relacji w grupie.

Szkolenie dotyczy lepszego poznania własnej inteligencji emocjonalnej i jej wykorzystywania w relacjach interpersonalnych w pracy zawodowej.

Wiedza

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

 • inteligencji emocjonalnej;
 • czynników determinujących skuteczność lidera;
 • Modelu Inteligencji Emocjonalnej i Społecznej wg Daniela Golemana;
 • diagnozy silnych stron i obszarów do rozwoju, otwartości na feedback;
 • zarządzania sobą jako sposobu na autorytet lidera: rezyliencja w zmianie, poryw emocjonalny i regulacja emocji;
 • świadomości społecznej jako kluczowego narzędzia wywierania wpływu: empatia i świadomość społeczna;
 • zarządzania relacjami w budowaniu angażującego przywództwa: style zarządzania lidera jako pochodna kompetencji IE.

Umiejętności

Uczestnicy będą potrafili:

 • wykorzystywać kwestionariusz inteligencji emocjonalnej w pracy na stanowisku HR.

Kompetencje społeczne

Uczestnicy będą gotowi do:

 • wykonania własnej oceny inteligencji emocjonalnej.

Szkolenie dotyczy poszerzania kompetencji z zakresu HR dotyczących zarządzania talentami.

Wiedza

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

 • zarządzania talentami jako procesu HR – identyfikowanie talentów w organizacji, (definicja talentu, zasady identyfikacji talentów, kryteria oceny talentów);
 • sposobów rozwoju i angażowania talentów w tym rotacja stanowisk);
 • wskazówek prawidłowej oceny potencjału;
 • grup talentów w organizacji (np. Ekspert, Young potentials, High potencjale, Top potencials);
 • dorocznego przeglądu talentów;
 • pomiarów efektywności zarządzania talentami.

Umiejętności

Uczestnicy będą potrafili:

 • zaplanować doroczny przegląd talentów zgodnie z określona procedurą;
 • zastosować kluczowe wskaźniki efektywności w budowaniu programów talentowych.

Kompetencje społeczne

Uczestnicy będą gotowi do:

 • posługiwania się profesjonalnym językiem HR w obszarze zarządzania talentami.

Obszar 11 Zamówienia publiczne

Uczestnik szkoleń z obszaru zamówień publicznych pozna prawne aspekty mediacji oraz negocjacji, a także techniki wykorzystywane w każdym z procesów. Będzie potrafił dobrać strategię negocjacyjną adekwatną do danej sytuacji oraz zastosować najbardziej efektywną technikę rozwiązywania sporu.

Szkolenie podnosi kompetencje uczestników w zakresie technik negocjacji i mediacji, wykorzystywanych w pracy zawodowej.

Wiedza

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

 • podstaw prawnych właściwych dla problematyki negocjacji i mediacji;
 • technik konstruktywnego rozwiązywania sporów;
 • procesu prowadzenia negocjacji;
 • kryteriów wyboru strategii negocjacyjnej;
 • roli mediatora w postępowaniach sądowych.

Umiejętności

Uczestnicy będą potrafili:

 • odróżnić od siebie metody negocjacji i metody mediacji;
 • wybrać strategię negocjacyjną;
 • zastosować właściwe techniki konstruktywnego rozwiązywania sporów.

Kompetencje społeczne

Uczestnicy będą gotowi do:

 • posługiwania się profesjonalnym językiem w odniesieniu do mediacji i negocjacji.

Obszar 12 Rachunkowość zarządcza

Uczestnik szkoleń z obszaru rachunkowości zarządczej zdobędzie pogłębioną wiedzę na temat narzędzi rachunkowych i finansowych w kontekście sporów gospodarczych, będzie także umiał zinterpretować wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Szkolenie dotyczy podniesienia kompetencji w zakresie analizy wyników finansowych przedsiębiorstw.

Wiedza

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

 • narzędzi rachunkowych i finansowych w kontekście prowadzenia sporów gospodarczych.

Umiejętności

Uczestnicy będą potrafili:

 • interpretować wyniki finansowe przedsiębiorstwa, poszczególne zapisy w dokumentacji przedsiębiorstwa, a także potencjalne działania, prowadzące do poprawy wyników finansowych, jeżeli nie są one zadowalające.

Kompetencje społeczne

Uczestnicy będą gotowi do:

 • posługiwania się profesjonalnymi pojęciami w obszarze interpretacji wyników finansowych przedsiębiorstwa.

Obszar 13 Kompetencje informatyczne prawników

Uczestnik szkoleń z obszaru kompetencji informatycznych prawników zdobędzie umiejętności dotyczące pracy z elektronicznymi zasobami informacyjnymi przydatnymi w pracy prawnika. Nauczy się przygotowywać pisma procesowe.

Szkolenia dotyczą wykorzystania elektronicznych zasobów informacyjnych w pracy prawnika.

Wiedza

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

 • zaawansowanych sposobów wyszukiwania informacji w bazach LEX, Legalis, EuroLex, także w dostępnych bazach bibliograficznych.

Umiejętności

Uczestnicy będą potrafili:

 • posługiwać się elektronicznymi zasobami informacyjnymi przydatnymi w pracy prawnika;
 • skutecznie wyszukiwać akty prawne, orzecznictwo sądów krajowych i unijnych oraz zasoby bibliograficzne.

Kompetencje społeczne

Uczestnicy będą gotowi do:

 • pracy z elektronicznymi zasobami informacyjnymi, przydatnymi w wykonywaniu obowiązków prawnika.

Szkolenie dotyczy profesjonalnego redagowania pism prawniczych z wykorzystywaniem MS Word.

Wiedza

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

 • sposobów prawidłowej edycji tekstu prawniczego (układ strony, wybór czcionki, jej rozmiar, ustawienia parametrów strony, wyjustowanie).

Umiejętności

Uczestnicy będą potrafili:

 • tworzyć pisma przy użyciu zaawansowanych funkcji MS Word, w tym dodawać przypisy, tabele, wykresy, schematy.

Kompetencje społeczne

Uczestnicy będą gotowi do:

 • przygotowania prawniczego pisma.

Obszar 14 Zarządzanie bezpieczeństwem

Uczestnik szkoleń z obszaru zarządzania bezpieczeństwem, zdobędzie wiedzę dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie oraz identyfikowania potencjalnych zagrożeń.

Szkolenie dotyczy pogłębienia wiedzy prawniczej z zakresu zarządzania w lotnictwie.

Szkolenie dotyczy profesjonalnego redagowania pism prawniczych z wykorzystywaniem MS Word.

Wiedza

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

 • kwestii prawno – menadżerskich związanych z lotnictwem;
 • zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie jako zorganizowanym (systemowym) podejściem do rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem lotów na poziomie międzynarodowym, krajowym i organizacji lotniczych;
 • Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (Safety Management System – SMS);
 • identyfikowania przyszłych zagrożeń jako form zarządzania.

Umiejętności

Uczestnicy będą potrafili:

 • opisywać najbardziej efektywne systemy zarządzania bezpieczeństwem.

Kompetencje społeczne

Uczestnicy będą gotowi do:

 • pracy z fachową literaturą prawniczą w ww. zakresie.

Obszar 15 Kompetencje informatyczne MS

Szkolenia z obszaru kompetencji informatycznych MS skupiają się na nauce korzystania z programów Excel, Word oraz Power Point pod kątem biznesowym.

Szkolenie dotyczy podnoszenia umiejętności w zakresie pracy z MS Office. Zakończone będzie egzaminem i uzyskaniem certyfikatu zewnętrznego.

Wiedza

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

 • zaawansowanego tworzenia dokumentów i zarządzania nimi;
 • zaawansowanego formatowania tekstu, akapitów i sekcji;
 • zaawansowanego tworzenia tabel i listów oraz stosowania odwołań;
 • zaawansowanego wstawiania i formatowania obiektów.

Umiejętności

Uczestnicy będą potrafili:

 • dostosować opcje i widok dokumentu;
 • konfigurować dokument do wydrukowania lub zapisania;
 • formatować i porządkować tekst i akapity;
 • tworzyć i modyfikować listy i tabele;
 • konwertować tekst na tabelę/ tabelę na tekst;
 • tworzyć przypisy końcowe, dolne oraz cytaty;
 • wstawiać i formatować kształty i obiekty SmartArt, obrazy oraz moduły konstrukcyjne.

Kompetencje społeczne

Uczestnicy będą gotowi do:

 • tworzenia profesjonalnie wyglądających dokumentów dostosowanych do różnych celów i na różne okazje;
 • oceny swojej wiedzy oraz ograniczeń w zakresie Egzaminu 77-418.

Szkolenie dotyczy podnoszenia umiejętności w zakresie pracy z MS Excel. Zostanie zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu zewnętrznego.

Wiedza

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

 • zaawansowanego zarządzania i tworzenia: arkuszy i skoroszytów, komórek i zakresów, tabel, wykresów i obiektów;
 • zaawansowanego stosowania formuł i funkcji.

Umiejętności

Uczestnicy będą potrafili:

 • tworzyć nowe puste skoroszyty, dodawać/kopiować i przenosić arkusze do istniejących skoroszytów;
 • wstawiać hiperłącze;
 • zmieniać kolor kart arkusza;
 • konfigurować arkusze i skoroszyty;
 • wstawiać, formatować, porządkować i grupować komórki oraz zakresy;
 • modyfikować stworzone tabele;
 • wykorzystywać odwołania (względne, mieszane i bezwzględne);
 • używać funkcji SUMA, MAX, ŚREDNIA;
 • używać funkcji SUMA. JEŻELI, LICZ. JEŻELI;
 • dodawać serie danych.

Kompetencje społeczne

Uczestnicy będą gotowi do:

 • oceny swojej wiedzy dotyczącej pracy z MS Excel.

Szkolenie dotyczy podnoszenia umiejętności w zakresie pracy z Power Pointem. Zostanie zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu zewnętrznego.

Wiedza

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

 • zaawansowanego tworzenia prezentacji i zarządzania nimi;
 • zaawansowanego wstawiania, formatowania kształtów i slajdów;
 • zaawansowanego tworzenia zawartości slajdów;
 • dodawania przejść i animacji;
 • zaawansowanego zarządzania wieloma prezentacjami.

Umiejętności

Uczestnicy będą potrafili:

 • tworzyć prezentacje przy użyciu szablonów;
 • stosować wzorce slajdów, dodawać nowe układy;
 • ustawiać opcje wydruku materiałów informacyjnych;
 • drukować uwagi dla prelegentów i korzystać z widoku prezentera;
 • konfigurować opcje pokazu slajdów;
 • wstawiać i formatować kształty, stosować obramowania;
 • stosować formatowania i style;
 • dodawać wykresy, tabele, obrazy oraz grafiki SmartArt;
 • stosować animacje do kształtów;
 • łączyć wiele prezentacji, ponownie używać slajdy z innej prezentacji;
 • korzystać z opcji śledzenia zmian.

Kompetencje społeczne

Uczestnicy będą gotowi do:

 • oceny swojej wiedzy oraz ograniczeń w zakresie egz. 77-422.

Obszar 16 Przedsiębiorczość dla finansistów i ekonomistów

Szkolenia z obszaru przedsiębiorczości dla finansistów i ekonomistów podnoszą kompetencje analityczne, pogłębiają wiedzę w zakresie mechanizmów podejmowania strategicznych decyzji. Rozwijają zagadnienia dotyczące przedsiębiorczości poznane w toku studiów.

Szkolenie dotyczy pogłębienia wiedzy w zakresie szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Warsztaty zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem gry strategicznej on – line cz. I i II.

Wiedza

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

 • przedsiębiorczości;
 • sposobów funkcjonowania i prowadzenia firmy;
 • zagadnień dotyczących rozwoju kariery zawodowej;
 • możliwości zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Umiejętności

Uczestnicy będą potrafili:

 • określać swoje predyspozycje do prowadzenia firmy, zarządzania zespołem oraz sposobów negocjacji.

Kompetencje społeczne

Uczestnicy będą gotowi do:

 • oceny własnych predyspozycji niezbędnych do prowadzenia firmy, zarządzania zespołem oraz sposobów negocjacji.

Szkolenia zakończone uzyskaniem certyfikatu.

Szczegóły dotyczące poszczególnych szkoleń dostępne na Wydziałach.